תנאי שימוש
1. 'אוטוריטה' (להלן: "האתר") הינו כתב עת דיגיטלי המציג מידע משפטי וכללי. האתר מופעל באמצעות חברת "אוטוריטה מידע וכלים למנהלים בע"מ", (להלן: "המערכת").
2. כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד המערכת או מי מטעמה.
3. בכל מקרה של סתירה ו / או אי-התאמה כלשהי בין הוראות מסמך זה לבין פרסומים אחרים בכל מדיה שהיא בנוגע לאתר, תגברנה הוראות מסמך זה.
4. בכל מקום במסמך זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

תוכן ואחריות
5. המערכת לא תישא באחריות להתאמת המידע לצורכי המשתמש ו / או באחריות ישירה או עקיפה לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר. המשתמש נוטל על עצמו את האחריות לישימות המידע ומצהיר כי כל ההסתמכות עליו וכל רישום של המידע תיעשה על אחריותו בלבד.
6. המערכת אינה אחראית לטעויות או שגיאות במידה ויתגלו במידע המוצג באתר וכל השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד.
7. אין להשתמש במידע המוצג באתר ללא הפעלת שיקול דעת מוסמך ובלא בדיקה של המידע. בכל שימוש באתר יש לשים לב למועד עדכון החומר המצוין בו.
8. במידה ותהיה סתירה בין המידע המצוי באתר לבין חומר המתפרסם בפרסומים הרשמיים, החומר בפרסומים הרשמיים הוא הקובע.
9. השימוש במידע המצוי באתר זה, אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ ו / או טיפול משפטי.
10. המערכת אינה אחראית לכל נזק ו / או אובדן (כולל צד ג') כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות במקרים של טעויות ו / או שגיאות במידע המוצג באתר ו / או נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי התוכנה.

זכויות יוצרים ושימוש
11. זכויות היוצרים לגבי מידע המופיע באתר שייכות למערכת. למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, כולל ציטוט סביר תוך ציון המקור ובהתאם לכללי האזכור האחיד בכתיבה משפטית.
12. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, לצורך הצגתם באתר או שירות ו / או פלטפורמה אחרת כלשהי, בלא קבלת הסכמת המערכת מראש ובכתב.

קישורים ופרסומים
13. המערכת רשאית לשלוח אל הלקוח מידע מקצועי ו / או הודעות פרסומיות מעת לעת ובאמצעות דיוור ישיר, דואר אלקטרוני ומסרונים, וזאת בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת.
14. המערכת אינה אחראית לתוכן האתרים המפורסמים ו / או אליהם קיימים קישורים באתר, אין לראות בהם המלצה לשימוש והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד.
15. אין המערכת אחראית לתוכן הפרסומים באתר ו / או בהודעות הנשלחות, והם באחריות המפרסמים בלבד.

אחר
תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 30.1.17 וניתן לשינוי בכל עת וללא הודעה מוקדמת על-ידי המערכת.